• Informatie (Nieuwe) leden

  Lidmaatschap protocol

 • Informatie en regels met betrekking tot het lidmaatschap.

  Met betrekking tot het lidmaatschap van vvv Westzaan zijn regels van kracht die tot stand zijn gekomen aan de hand van de Statuten en het Huishoudelijke Reglement van vvv Westzaan en de voorschriften van de KNVB.

  Lidmaatschap

  Inschrijven als lid bij vvv Westzaan

  Als je de afgelopen 5 jaar geen lid bent geweest van een andere voetbalvereniging kun je direct ingeschreven worden als lid van vvv Westzaan. Je dient dan het daarvoor bestemde inschrijfformulier in te vullen via de site van vvv Westzaan. (vvvwestzaan.nl/info/clubinformatie/inschrijven bedanken)

  Als je ouder bent dan 11 jaar moet je t.b.v. het aanvragen van de verplichte spelerspas bij de ledenadministratie (ledenadministratie@vvvwestzaan.nl) een recente pasfoto inleveren.

  Je bent pas speelgerechtigd, als er bij vvv Westzaan een spelerspas van jou beschikbaar is en je ingeschreven staat bij de KNVB; het secretariaat geeft aan wanneer dit is gebeurd.

  Overschrijven naar vvv Westzaan

  Als je in de afgelopen 5 jaar ingeschreven hebt gestaan als spelend lid bij een andere voetbalvereniging, heb je voor overschrijving naar vvv Westzaan toestemming nodig van de KNVB. Deze toestemming krijg je als het daarvoor bestemde overschrijfformulier is ingevuld door de oude vereniging en door jezelf. Dit formulier is verkrijgbaar en moet je inleveren bij de ledenadministratie van vvv Westzaan (ledenadministratie@vvvwestzaan.nl). Daarnaast moet je een inschrijfformulier via de Westzaan-site (vvvwestzaan.nl/info/club informatie/ inschrijven bedanken) en een incassoformulier invullen. Bovendien moet je een pasfoto en jouw oude spelerspas inleveren.

  Overschrijven is  NIET mogelijk als er formulieren/benodigdheden ontbreken of niet goed zijn ingevuld.

  Je bent pas speelgerechtigd, als er bij vvv Westzaan een spelerspas van jou beschikbaar is en je ingeschreven staat bij de KNVB; het secretariaat geeft aan wanneer dit is gebeurd.

   

  Alle leden verklaren zich bereid  tot het uitvoeren van "verplichte diensten" zoals kantinediensten;  deze kunnen door de club 2x per voetbalseizoen worden ingeroosterd.  Er is een optie is om deze werkzaamheden voor een bedrag van 25 euro per dienst af te kopen.

  Westzaan en kleding

  Westzaan speelt in een roodwit gestreept shirt, rode broek en roodwitte sokken. Het kan zijn dat een team gesponsord is met kleding, echter, te allen tijde is een lid zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van een Westzaan-wedstrijdtenue. Dit kan besteld worden tegen een gereduceerd tarief via de webstore op de Westzaan-site.

  Het is niet toegestaan kleding cq kleurencombinaties te gebruiken voor wedstrijden anders dan de voorgeschreven Westzaan-kledinglijn.

  Bij verlies of beschadigd raken van in bruikleen gegeven sponsorkleding worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij het betrokken lid.

   

  Westzaan heeft een samenwerkingsverband met Stichting Jeugdsportfonds; deze stichting creëert  sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de penningmeester via penningmeester@vvvwestzaan.nl of bezoek de site (jeugdsportfonds.nl).

  Beëindigen lidmaatschap, wijzigen lidmaatschap/adresgegevens

  Als je het lidmaatschap wenst te beëindigen of als er wijzigingen zijn in bestaande gegevens moet je dit kenbaar maken via de Westzaan-site (vvvwestzaan.nl/info/club informatie/inschrijven bedanken).

  Je kunt het lidmaatschap op ieder gewenst moment opzeggen, maar als je dat na het einde van het verenigingsjaar doet, ben je wel verplicht de contributie te betalen tot en met 30 juni van het nieuwe voetbalseizoen.

  Uitzonderingen op deze regel vormen de D-, E-, F-junioren & Mini’s. Zij kunnen het lidmaatschap opzeggen per half jaar.

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni

   

  Opzegging lidmaatschap

  Je dient aan de volgende voorwaarden VÓÓR 1 MEI VAN HET LOPENDE VOETBALSEIZOEN te hebben voldaan:

  1. Invullen ledenmutatieformulier waarin je aangeeft je lidmaatschap op te zeggen per 30 juni (einddatum lopend voetbalseizoen) via de Westzaan-site (vvvwestzaan.nl/info/club informatie/inschrijven bedanken).
  2. Inleveren sponsorkleding indien van toepassing.
  3. Ervoor zorgen dat nog openstaande contributiebedragen of boetes voldaan zijn; dit kun je opvragen via penningmeester@vvvwestzaan.nl.

  Opzegging lidmaatschap met overschrijving naar een andere voetbalvereniging

  Je dient aan de volgende voorwaarden VÓÓR 1 MEI VAN HET LOPENDE VOETBALSEIZOEN te hebben voldaan:

  1. Invullen ledenmutatieformulier waarin je aangeeft je lidmaatschap op te zeggen per 30 juni (einddatum lopend voetbalseizoen) via de Westzaan-site (vvvwestzaan.nl/info/club informatie/inschrijven bedanken).
  2. Inleveren sponsorkleding indien van toepassing.
  3. Ervoor zorgen dat nog openstaande contributiebedragen of boetes voldaan zijn; dit kun je opvragen via penningmeester@vvvwestzaan.nl Je krijgt dan een e-mail van de penningmeester retour met hierin de status van eventuele openstaande bedragen welke je dan moet voldoen.

  LET OP: alleen met een e-mail van de penningmeester waarin staat dat er GEEN openstaande bedragen zijn wordt een overschrijvingsformulier door het secretariaat getekend.

  Na 1 mei kun je nog wel je lidmaatschap opzeggen en/of overschrijven naar een andere voetbalclub tot de uiteindelijke datum die de KNVB daarvoor in acht neemt. Indien je na 30 juni het lidmaatschap beëindigt ben je wel contributie verschuldigd voor het nieuwe  voetbalseizoen.

  Vraag naar de speciale overschrijvingsdata (ledenadministratie@vvvwestzaan.nl)!

   

  Betaling contributies (leden) en donaties (donateurs)


  Het rekeningnummer voor contributiebetalingen is: NL22 INGB 0006 6624 57 t.n.v. Voetbalvereniging Westzaan.
  Vermeld altijd voor- en achternaam lid/donateur, het seizoen waarop de betaling betrekking heeft en indien beschikbaar, het relatie- c.q. lidmaatschapsnummer.

  Als vereniging zijn we voor een groot deel afhankelijk van de inkomsten uit de contributies en donaties. Wij zullen onze contributievorderingen actief monitoren op basis van de betalingstermijn van 30 dagen.

  De leden/donateurs die het contributiebedrag/donatie niet zelf overmaken ontvangen in augustus een factuur, met het verzoek het contributiebedrag/donatie binnen 30 dagen over te maken naar NL22 INGB 0006 6624 57 t.n.v. Voetbalvereniging Westzaan.
  Voor vragen over uw contributiefactuur dient u per e-mail contact op te nemen met de penningmeester (penningmeester@vvvwestzaan.nl)

  a)     De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die op de jaarlijkse of halfjaarlijkse algemene voorjaarsvergadering van de vereniging zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die ieder een verschillende bijdrage betalen.

  b)     De contributieperiode van de voetballeden en de donateurs is gelijk aan het boekjaar van de vereniging, zijnde 1 juli - 30 juni.

  c)      Leden kunnen, wanneer zij daartoe een schriftelijk verzoek indienen, uitsluitend door het bestuur, geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van contributiebetaling.

  d)     Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

  e)     Indien het lidmaatschap in de loop van de contributieperiode eindigt, blijft toch de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. Uitzonderingen op deze regel zijn de D-, E-, F-junioren & Mini’s. Zij kunnen hun lidmaatschap opzeggen per half jaar.

  f)      Opzegging van het lidmaatschap door spelende leden dient schriftelijk te geschieden
  vóór 1 mei van enig jaar. Indien men als lid van de vereniging opzegt, krijgt men hiervan een schriftelijke bevestiging. Deze bevestiging dient te worden bewaard, zodat deze in geval van een dispuut kan worden overlegd.

  g)     De contributie wordt geïnd in jaarlijkse of halfjaarlijkse termijnen, waarbij ieder lid een factuur ontvangt. De leden hebben de keuze tussen zelf deze factuur betalen of de vereniging de contributie d.m.v automatische incasso te laten innen.

  h)     Alle vrijwilligers (trainers, teamleiders, scheidsrechters, grensrechters, vaste bar- medewerkers, bestuurs- en commissieleden, etc.) dienen ingeschreven te staan bij de KNVB om verzekeringstechnische reden. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen 20 euro.

  i)       Donateurs en vrijwilligers ontvangen een jaarlijkse factuur. Donateurs en vrijwilligers hebben de keuze tussen zelf deze factuur betalen of de vereniging de contributie d.m.v automatische incasso te laten innen. Donateurs kunnen te allen tijde hun lidmaatschap beëindigen, echter reeds betaalde seizoensbijdragen worden niet gerestitueerd.

   

  Leden met een gespreide incassobetaling dienen rekening te houden met de volgende incassodata:

  1. 1e halfjaarlijkse incasso, omstreeks 25 juli
  2. 2e halfjaarlijkse incasso, omstreeks 25 oktober

   

  k)     Als het niet mogelijk is om het bedrag te incasseren wordt de verschuldigde contributie verhoogd  met € 7,50 administratiekosten boven op het alsnog te incasseren bedrag.

  l)       De vereniging is gerechtigd een lid te schorsen voor trainingen en wedstrijden indien een lid, na herhaalde verzoeken, blijft weigeren de contributie te betalen.

  m)   Bij aanmelding als lid vóór het verstrijken van de helft van de contributieperiode is de volledige jaarcontributie verschuldigd. Bij aanmelding als lid na het verstrijken van de helft van de contributieperiode is 50% van de jaarcontributie verschuldigd.

  n)     Ieder lid dient de betalingstermijnen aan te houden zoals voorgeschreven op de jaarlijkse factuur.

  • o)     De vereniging is gerechtigd een incassobureau in te schakelen indien een lid, na herhaalde verzoeken, blijft weigeren de contributie te betalen.
  Verplicht incassoformulier voor nieuwe leden

  Naam vvv Westzaan lid                                ...............................................................................................

  KNVB lidmaatschapsnummer                      ...............................................................................................

  Naam rekeninghouder                                  ...............................................................................................

  Rekeningnummer (IBAN)                             ..............................................................................................

  Bank                                                                 ...............................................................................................

  Datum                                                              ..............................................................................................

  Handtekening                                                 ..............................................................................................

   

  Ik zou graag gebruik willen maken van de onderstaande optie voor het betalen van mijn jaarlijkse contributie.

   

  1.      Hierbij machtig ik vvv Westzaan voor een eenmalige afschrijving van mijn contributie

       bij aanvang voetbal seizoen.

   

          O.       Hierbij machtig ik vvv Westzaan voor een gespreide afschrijving van mijn contributie

       in twee termijnen, welke met een éénmalige verhoging van 5,00 euro op de volgende

       data worden afgeschreven;

  -        1e  1/2 temijn bedrag incl 5,00 euro verhoging omstreeks 25 juli.

  -        2e 1/2 termijn bedrag omstreeks  25 oktober.

   

   

   

   

  Als het niet mogelijk blijkt te zijn de contributie te incasseren dient men rekening te houden met een verhoging van € 7,50 administratiekosten boven op het te incasseren bedrag. Het openstaande bedrag zal dan door het lid zelf moeten worden overgemaakt op de rekening van vvv Westzaan.

rfwbs-sliderfwbs-slide